Modul I: 26 Iunie – 07 Iulie 2023
Modul II: 17 Iulie – 28 Iulie 2023
Modul III: 31 Iulie – 11 August 2023
Modul IV: 14 August – 25 August 2023

KINDER – NIVEL PREŞCOLAR
(3-6 ANI)

Durată: 60 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 172 RON

PRESCHOOL and GRADE 1
(clasa pregătitoare și clasa 1)
(6-7 ani)

Durată: 60 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 192 RON

PRE A1- A1,YLE – STARTERS & MOVERS
(8-11 ANI)
Durată: 90 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 232 RON

A2: FLYERS & KET
(+ 12 ani)
Durată: 90 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 232 RON

B1/B2: PET + FCE
Nivel Cambridge Teens
(+ 14 ani)
Durată: 120 min
1 şedinţă/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 176 RON

C1/C2
Nivel Cambridge teens
Durată: 120 min
1 şedinţă/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST: 180 RON

CLIL: an overview

CLIL stands for Content Language Integrated Learning. What does that mean? It means studying a language (English, in our case) and learning about a subject like science, biology, history, etc. at the same time. Any time someone learned about something else — science, art, sports — while they used and practiced a foreign language, they were using CLIL even if they didn’t realize it!

Different centers have different programs and their own individual goals. But all CLIL programs aim to increase students’ subject-area knowledge while at the same time improving their knowledge and skills in the foreign language used.

Our center uses a cross-curricular program that’s integrated in our support materials (books). The term can be explained as follows: applying knowledge, principles, and values to more than one discipline at the same time. Basically, students use their new-found knowledge in a familiar context – for example food vocabulary used in the context of reading or writing a recipe; using the modal verb must when talking about road safety.

Throughout the school year, our main goal is for students to acquire the English language skills, vocabulary and grammar, use them in appropriate contexts, and then be able to sustain an exam to prove their progress. Of course, the cross-curricular parts make it better because it adds a different dimension to our teaching and they can practice their language acquisition in a day-to-day life context.

During summer school, our aim shifts to improving students’ ability to not only use the English language skills and knowledge they have, but also improve their general knowledge of the world. And thus, the CLIL program emerges.

Biology, physics, geography, history, art – all of these subjects brings something new to the language acquisition, as well as general knowledge acquisition. Discussions, graphs, presentations – they are all part of our summer school program along with diversity, fun and learning.

CLIL: prezentare generală

CLIL înseamnă Content Language Integrated Learning (conţinutul limbii integrat în învăţare). Ce înseamnă? Înseamnă că învăţam o limbă (engleza, în cazul nostru) şi învăţăm şi despre o materie cum ar fi ştiinţă, biologie, istorie etc. în acelaşi timp. Oricând cineva învaţă despre ceva – ştiinţă, artă, sport – în timp ce folosesc şi practică o limba străină, folosesc CLIL chiar dacă nu-şi dau seama!

Diferite centre folosesc diferite programe şi scopurile lor indivituale. Dar toate programele CLIL au ca scop sporirea cunoştinţelor despre o materie, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în limba străină folosită.

Centrul nostru foloseşte un program intercuricular care este integrat în suportul de curs (în cărţi). Termenul aceasta poate fi explicat astfel: aplicarea cunoştinţelor, principiilor, valorilor mai multor discipline în acelaşi timp. Pe scurt, elevii folosesc noile cunoştinte într-un context familiar – de exemplu, folosesc vocabularul legat de mâncare în contextul citirii sau scrierii unei reţete; folosesc verbul modal must (trebuie) când vorbesc despre siguranţă pe stradă / rutieră.

De-a lungul anului şcolar, scopul nostru este ca elevii să deprindă abilităţile de învăţare ale limbii engleze, vocabularul şi gramatica, să le folosească în contexte adecvate şi apoi să susţină un examen pentru a dovedi progresul. Bineînţeles, părţile intercuriculare fac totul mai interesant pentru că adaugă o altă dimensiune predării noastre, iar elevii pot exersa deprinderile limbii în contexte din viaţa de zi cu zi.

În timpul şcolii de vară, scopul nostru se schimbă nu numai la îmbunătăţirea capacităţii elevilor de a folosi nu numai abilităţile şi cunoştinţele de limbă engleză pe care le au, ci şi de a le îmbunătăţi cunoştinţele generale despre lume. Astfel, aşa apare programul CLIL.

Biologie, fizică, geografie, istorie, artă – toate aceste subiecte aduc ceva nou în dobândirea limbii, dar şi a cunoştinţelor generale. Discuţii, grafice, prezentări – toate fac parte din programul nostru de vară, alături de diversitate, distracţie şi învăţare.

KINDER – NIVEL PREŞCOLARI (3-6 ani)

MODULE 1

Math – Calendar&Time
2 weeks

Children will learn fun things about time, such as telling time, months of the year, seasons. We will discover everything by playing together and crafting projects.

Copiii vor învăța despre timp, într-un mod distractiv, cum să exprime ora, lunile anului, anotimpurile. Vor descoperi totul prin joacă și prin activități creative.

MODULE 2

Geography – Weather
2 weeks

Geography not only involves theory, but also fun experiments!  Children will develop general culture, explore the surroundings and learn to answer to questions such as: “What’s the weather like today?”, “Do you need and umbrella?

Geografia nu implică doar teorie, ci și experimente distractive.  Copiii își vor îmbogăți cultura generală prin explorare și vor învăța să răspundă la întrebări, precum: “Cum este vremea astăzi?”, “Ai nevoie de o umbrelă?”.

MODULE 3

Social Skills – Emotions
2 weeks

Learn about emotions and discover how to express feelings. Children will learn through games, songs and role-playing about emotions management and values such as friendship and caring.

Copiii vor învăța despre emoții, vor descoperi moduri prin care  își pot exprima sentimentele, vor descoperi valori precum prietenia și grija, prin jocuri de rol, jocuri tematice, cântecele.

MODULE 4

Social Skills – Jobs
2 weeks

Children get to know more about essential jobs, responsibilities and chores, all included in worksheets, games, songs and crafts- learning methods suitable for their age.

Copiii vor afla mai multe despre meserii, despre responsabilități, abilități și competențe esențiale (în comunitate), pe care le vor denumi în limba engleză. Cu ajutorul jocurilor de rol, vor dobândi cunoștințe despre importanța de a fi responsabil la locul de muncă, vor memora cântece cu tema lecției, în clasă, cu grupa,  vor lucra proiecte și fișe. Metodele de predare și învățare vor fi potrivite (adaptate) vârstei lor.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

PRESCHOOL and GRADE 1 – CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA 1 (6-7 ani)

MODULE 1

Math – Calendar&Time
2 weeks

Days of the week, months of the year, telling time – the children will get an understanding of all these during our first module (repetition, games, worksheets etc.).

Pe parcursul modulului, copiii vor învăța cuvinte specifice tematicii lecțiilor,  ca de exemplu: zilele săptămânii, lunile anului, diviziunile ceasului. Noțiunile predate vor fi fixate prin repetiție, jocuri, fișe de lucru.

MODULE 2

Geography – Weather
2 weeks

Types of weather and what we need in different types of conditions all included in songs and games to make it age and level appropriate.

Tipuri de vreme; de ce anume avem nevoie în diferite condiții meteo, noțiuni integrate în cântece și jocuri, specifice vârstei și nivelului elevilor.

MODULE 3

Social Skills – Emotions
2 weeks

From emojis to how to deal with our emotions, the module will help everybody deal with what they feel through games, stories, songs and small projects.

De la emojis, la cum să gestionăm emoțiile. Acest modul ajută la identificarea și la  gestionarea sentimentelor, cu ajutorul jocurilor, poveștilor, cântecelor și al unor mici proiecte.

MODULE 4

Social Skills – Jobs
2 weeks

Who’s doing what? Our little students will learn about jobs, where people work and if they wear uniforms.

Cine/ce face? Micii noștri elevi vor învăța despre meserii, locuri de muncă, precum și despre uniforme specifice anumitor profesii (vor învăța denumiri de haine, în conformitate cu subiectul lecției).

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

PRE A1- A1,YLE STARTERS & MOVERS (8-11 ANI)

MODULE 1

Biology – Habitats
2 weeks

In this module, we will learn about species of plants and animals that are popular. We will go on a virtual trip through the rainforests and savannahs to discover the hidden, yet beautiful, species of living things in each habitat and learn all about the habitat itself.

În acest modul vom învața despre specii de plante și animale cunoscute. Vor merge într-o calatorie virtuală (de exemplu, filmulete scurte, poze) prin păduri tropicale și prin savane pentru a descoperi speciile ascunse, dar frumoase, de vietăți din aceste locuri si pentru a invața despre aceste habitate.

MODULE 2

Math – Shapes
2 weeks

Shapes, symmetry, fractions – they will all be connected in this module where we focus on some basic concepts of mathematics while having some fun too.

Forme, simetrie, fracții – toate vor fi conectate în acest modul în care ne axăm pe concepte simple de matematică, în timp ce ne și distrăm.

MODULE 3

Social Skills – Kitchen stuff
2 weeks

What do we use to pour soup in a bowl? How many types of knives are there? Do we chop, slice or dice an onion? We’ll answer all these questions by looking at videos and using SOME of the utensils we can find in the kitchen. Don’t worry, it will be completely safe!

Ce folosim pentru a pune supa în bol? Câte tipuri de cuțite există? Tăiem, feliem, sau tocăm o ceapă? Vom răspunde la toate aceste întrebări uitându-ne la videoclipuri și folosind unele ustensile din bucătărie. Fiți fara griji, vom fi în siguranță.

MODULE 4

Biology – Human body: body parts – extra
2 weeks

During this module we’ll dive more into the human body parts…we’ll look at muscles and bones too! Students will get a broader knowledge of the human body in this last summer school module.

Acest ultim modul al școlii de vară va fi despre corpul uman, părțile corpului… se vor studia inclusiv despre mușchi și oase! Elevii îşi vor îmbunătăți și completa, astfel, cunoștințele despre corpul uman.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

A2: FLYERS & KET  (+ 12 ani)

MODULE 1

Science – Static electricity
2 weeks

From rubbing a balloon on your head and shocking your friend standing next to you to splitting the atom, in this module we will discuss the scientific principles behind what we now refer to as “static electricity.”

În acest modul, vom discuta principiile științifice din spatele a ceea ce noi cunoaștem ca fiind „electricitatea statică.” Se vor face mici experimente, precum:  freca-rea unui balon de păr și alte astfel de exerciții, până la ramificarea unui atom.

MODULE 2

History & Culture  – Famous scientists
2 weeks

Who’s Marie Curie? Who invented the first plane? Are there any famous Romanian scientists? We’ll answer these questions, and more, during this module.

Cine este Marie Curie? Cine a inventat primul avion? Există oameni de știință români faimoși? Vom răspunde la toate aceste întrebări și nu numai, în acest modul.

MODULE 3

Geography – Fun with Flags
2 weeks

A ‘twist’ to geography lessons in which we add drawing, colouring and using technology to discover the most interesting curiosities about flags.

O ‘deformare’ a lecțiilor de geografie în care adăugăm desenatul, coloratul și folosirea tehnologiei pentru a descoperi cele mai curioase lucruri despre drapeluri.

MODULE 4

Biology – Human body: the brain
2 weeks

What makes our brains function? How does the brain create thought, dreams, ideas? We’ll take a detailed look into the brain and answer these questions during this module.

Ce ne face creierul să funcționeze? Cum crează creierul gândurile, visele, ideile? Ne vom uita în detaliu la aceste aspecte și vom raspunde la întrebări de-a lungul acestui modul.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

B1/B2: PET + FCE (+ 14 ani) Nivel Cambridge Teens (nivel pregătire Cambridge pentru adolescenți)

MODULE 1

Physics – Newton
2 weeks

Isaac Newton and his apple gave us three major principles in science. We now call them “Newton’s laws of motion”. In this module, we will discuss, through experimentation and the scientific method, each law and how it affects us and how it influenced Einstein’s “Theory of Relativity”.

Isaac Newton și mărul său ne-au dat trei mari principii în fizică. Le numim acum “Legile mișcării lui Newton.” În acest modul, vom parcurge experimente şi vom aplica metode științifice.

MODULE 2

Biology – Medicine
2 weeks

With an interesting look into the world of medical terminology, we’ll examine the language spoken by medical professionals. In this module, we will compare and contrast what a doctor would say versus what someone like Dr. House would say on TV.

Aruncând o privire în lumea termenilor medicali, vom examina felul în care medicii vorbesc. În acest modul, vom studia limbajul real al medicilor, comparativ cu cel al personajelor medici din di-ferite filme (ex. Dr. House).

MODULE 3

Language – English is complicated
2 weeks

English can be understood through tough thorough thought…or can it? We’ll try to find the answer to this question while having fun with English phrases, words, pronunciation using poems & videos & films.

Limba Engleză poate fi înțeleasă  printr-o gândire aprofundată. Oare? Vom încerca să găsim răspunsul acestei întrebări, în timp ce ne vom distra cu fraze, cuvinte, pronunție, folosind poezii & videoclipuri & filme.

MODULE 4

Culture & Social Studies – Mankind’s problems
2 weeks

What are the major effects of deforestation? What is the exhaustion of fossil fuels and how does this affect us globally? In this module, we’ll discuss the major questions surrounding these issues and formulate possible solutions.

Care sunt efectele despăduririi? Ce înseamnă epuizarea combustibililor naturali și cum ne afectează global? În acest modul, vom discuta marile întrebări din jurul acestor probleme și vom oferi posibile soluții.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

C1/C2 – Nivel Cambridge Teens – (nivel pregătire Cambridge pentru adolescenți)

MODULE 1

Physics – Newton
2 weeks

Newton’s laws in physics, theory of relativity, magnetism – students will go through all of these topics and improve their knowledge of this marvelous field of science.

Legile fizicii lui Newton, teoria relativității, magnetism… Elevii vor parcurge toate aceste subiecte și îsi vor extinde cunoștințele cu privire la acest domeniu magnific: fizica.

MODULE 2

Biology – Health: illnesses
2 weeks

In the wake of the latest pandemic, in this module, we’ll discuss the health problems humans have had to endure and discuss possible root causes along with any solutions one could implement to either cure or alleviate any symptoms one may have.

Ca urmare a pandemiei, în acest modul vom discuta problemele de sănătate pe care oamenii le pot avea, precum şi posibilele lor cauze. Vor fi aduse în discuţie şi posibile soluții pentru ameliorarea simptomelor.

MODULE 3

Language – English is complicated
2 weeks

English can be understood through tough thorough thought…or can it? We’ll try to find the answer to this question while having fun with English phrases, words, pronunciation.

Limba Engleză poate fi ințeleasă printr-o gândire aprofundată… Oare? Vom încerca să găsim răspunsul acestei întrebări în timp ce ne vom distra cu fraze, cuvinte, pronunție.

MODULE 4

Culture & Social Studies – Mankind’s problems
2 weeks

From the public sector to the government systems of the world, we’ll discuss topics from illiteracy to unemployment. During the course of this module, we’ll discuss, debate, and formulate possible solutions for the major issues we face.

De la sectoarele publice la sistemele guvernamentale ale lumii, vom discuta subiecte precum „analfabetism” și „șomaj”. Pe parcursul acestui modul, vom discuta, dezbate și formula posibile soluții pentru aceste probleme majore cu care ne confruntăm.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

Pregătire Cambridge Pre A1 – KET
(8 ani – plus 12 ani)
8 şedinţe/lună
BONUS 2 şedinţe GRATUITE
COST: 464 RON

Pregatire Cambridge PET – FCE – C1
(plus 14 ani)
4 şedinţe/lună
BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
COST: 352 RON

PREPARATION – PREGĂTIRE CAMBRIDGE

For whomever wishes to practice more for the Cambridge exams according to their respective levels, they will have the opportunity to do so during our GDS Summer School 2023 program as well.

În funcție de nivelul fiecărui elev, cei care doresc să exerseze mai mult pentru examenele Cambridge pot face asta în timpul programului nostru din Școala de vară.

INTENSIVE GRAMMAR – GRAMATICA INTENSIVA

Would you like to elevate your knowledge of English grammar? We have the perfect course for you! During our Summer School Program, you will find we offer our Intensive Grammar Course. This course, designed respective to each level, takes you through a review of grammar, providing a solid foundation for the additional grammatical concepts designated to strengthen your understanding of English grammar, achieved by providing tips, tricks, and, more importantly, contextual evidence.

Vrei să îți consolidezi și să îți crești nivelul de cunoștințe în gramatica limbii engleze? Oferim o soluție simplă: cursuri intensive de gramatică, în timpul programului Școlii de vară. În funcție de nivel, vom structura cursurile de gramatică, atât pentru recapitularea cunoștințelor, cât și pentru îmbunătățirea și completarea acestora, creând contextul potrivit pentru o înțelegere mai bună a gramaticii.

Plata cursului/modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la curs/modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center